Hoe werkt BIK

We zijn met 7 adviseurs werkzaam binnen het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. We helpen MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Inmiddels loopt het project tegen zijn eind. Dit najaar staat vooral in het teken van de afsluiting van de BIK Challenge. De afgelopen jaren ondersteunden we ondernemers uit de bouwsector door te adviseren en/of met behulp van een financiële tegemoetkoming om specifieke kennis in te kopen. We boden maatwerk ondersteuning voor samenwerkingen of samenwerkingsinitiatieven. En elk van ons heeft een eigen meerweet-gebied en focust zich op een regio binnen de Provincie Noord-Holland.

Wanneer kan BIK ondersteunen?
BIK kon een initiatiefnemer en een samenwerkingsverband ondersteunen bij de start, maar ook als de samenwerking al gestart was en de partners de samenwerking wilden versterken. Zolang de samenwerking maar was gericht op het samen creëren van een nieuw aanbod naar de markt, dat inspeelt op het verduurzamen van de (bestaande) bouw.

Het ging dus niet om projectsamenwerking, maar een (strategische) samenwerking voor de langere termijn.

Onze aanpak 

 • Intakegesprek met de initiatiefnemer(s) voor samenwerking.
 • Bepaling van de status en de behoefte aan ondersteuning van de samenwerking
 • Advies en plan van aanpak voor de begeleiding

Fasering
Het traject om te komen tot een samenwerking kent 3 fasen: ontdekken, ontwikkelen en organiseren.

Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking | Succesvol samenwerken aan nieuwe business

 

Fase 1    Ontdekken
Een samenwerking start meestal met een initiatiefnemer, die een werkgroep start met mogelijke partners. In deze fase tasten de partijen af of samenwerking meerwaarde biedt voor de eindklant, voor het eigen bedrijf en voor elkaar.

Aan het eind van deze fase is er zicht op de markt, vertrouwen in elkaars inbreng, de partijen kennen elkaars belangen en er is echt een intentie om samen business te gaan ontwikkelen. In een intentieverklaring worden afspraken bekrachtigd.

Fase 2    Ontwikkelen
Nu moet nader invulling gegeven worden aan het aanbod, het business model en het business plan. Werkgroepen gaan aan de slag met deelvragen omtrent de match tussen klantbehoefte en het aanbod, de verdeling van kosten en opbrengsten, de aard van de samenwerkingsvorm. De informatie uitwisseling en overleg tussen de partners moet ingeregeld worden.

Aan het eind van de fase is het business plan en de propositie naar de markt helder.

Fase 3   Organiseren
Er wordt promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de samenwerking opdrachtgevers gaat benaderen, op zoek naar een launching customer (als deze niet al eerder in het traject betrokken was). De samenwerkende partners gaan met de interne organisatie aan de slag om werkprocessen voor te bereiden en in te richten.

Als een pilotproject wordt binnengehaald is het zaak om ook formele samenwerkingsafspraken juridisch te bekrachtigen. De nieuwe business gaat van start.

Financiële tegemoetkoming
Binnen het project BIK waren vouchers beschikbaar, voor het inschakelen van specialistische expertise (50% subsidie, 50% eigen bijdrage, max. €10.000). Op de pagina Over BIK leest u waarvoor deze vouchers zoal zijn ingezet.

Onze rol als adviseur was dan die van:

 • klankbord, sparringpartner van de trekker van de samenwrking (agenderen van bespreekpunten, voorbereiden van werksessies, toeleiding naar kennis (-netwerk), doorlichten van de samenwerking met de Clusterradar).
 • Inhoudelijk vormgeven en begeleiden van kosteloze werksessies.
 • Begeleider bij de inzet van de kennisvoucher.

Kosteloze werksessies ketensamenwerking die door BIK-adviseurs gegeven werden zijn:

 • Visie vierluik. Wat willen we met de samenwerking bereiken?
 • Klantreis. Waar ligt precies de behoefte van de klant waar we op in willen spelen?
 • Business model. Hoe vullen we de behoefte in?
 • Propositie. Hoe communiceren we ons onderscheidend aanbod?
 • Clusterradar. Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren?

Contact
Bent u een MKB-ondernemer uit de bouwsector in Noord-Holland met een wens tot samenwerking? Wilt u meer weten over de kansen van duurzaamheid? Neem contact met ons op.

Deel met een vriend